Yleisaineiden kuvaukset

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan kurssien ensijainen tavoite on saavuttaa sellainen tieto- ja taitotaso, että opiskelija pärjää sellaisissa jatko-opintopaikoissa, joissa tarvitaan matemaattista osaamista. Joissakin jatko-opintopaikoissa on hyvin vaikeaa pärjätä ilman pitkän matematiikan oppimäärän suorittamista – esimerkiksi diplomi-insinöörin (DI) opinnot. Toiseksi pitkän matematiikan opiskelu parantaa opiskelijan ongelmanratkaisukykyjä, opettaa pitkäjänteisyyttä ja parantaa yleisesti opiskelijan kykyä hahmottaa ja käsitellä suuria asiakokonaisuuksia ja syy-seuraus-suhteita.

Fysiikka

Fysiikan kurssit antavat opiskelijalle monipuolisen kuva siitä, miten eri fysikaaliset ilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet liittyvät luonnossa ja käytännön arjessa esille tuleviin asioihin ja laitteisiin. Opiskelija oppii käsittelemään näitä asioita sekä käsitteellisellä tasolla, että numeerisella tasolla, jolloin hän ymmärtää ilmiöihin liittyvät syy-seuraussuhteet ja osaa tehdä erilaisa laskelmia ja johtopäätöksiä annettujen tietojen perusteella. Samalla tavalla kuin pitkä matematiikka, on myös fysiikka välttämätön oppiaine tiettyjen jatko-opintopaikkojen kannalta.

Kansainvälinen liiketoiminta

Kursseilla opitaan erilaisia talous- ja työelämätaitoja kuten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kaupallista osaamista (myynti ja markkinointi) ja taloudellisen tiedon lukemista ja tulkintaa. Kurssit toteutetaan hybiridiopetuksena, jolloin osa opetuksesta toteutetaan luokkaopetuksena ja osa itsenäisesti käyttämällä erillistä oppimisympäristöä.

Liikunta

Pakolliset kurssit Li1 ja Li2 ovat syyslukukauden tai kevätlukukauden kestäviä kursseja monipuolisella liikuntasisällöllä. Liikkumismuotoja ja liikuntalajeja harjoitellaan niin sisällä kuin ulkona, yksin ja yhdessä.
Lukiomme syventävät ja soveltavat kurssit koostuvat voimailu- ja kehonhuoltokurssista (Li3), joukkupelikurssista (Li4), itsenäisesti suoritettavasta kuntoilukurssista (Li5), vanhojentanssikurssista (Li6) ja liikuntaryhmä ohjaus-kurssista (Li07). Lisäksi tarjolla on yhteiskurssi biologian kanssa (Li/Bi8), joka toteutetaan vaellusretkenä.

Lajivalmennus

Lajivalmennuslinja, eli LIV on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat uhreilla tai harrastaa kuntoliikuntaa. Kursseja kertyy lukuvuodessa 5, mikä mahdollistaa keskittymisen urheilullisin tavoitteisiin tai kuntoiluun panostamiseen.
Lajivalmennuksen järjestelyihin kuuluu aamuharjoitukset maanantaisin ja keskiviikkoisin. Silloin on varattu Kaustisen urheilutalon kaikki salitilat harjoitteluun. Samoina päivinä on järjestetty aamupala koulun ruokalaan, eli ei tarvitse itse laittaa aamupalaa. Koulupäivän aikana urheilutalon tilojen käyttö on mahdollista silloin kun muiden liikuntaryhmiltä jää tiloja vapaaksi.
Lajivalmennuksessa ovat vuosien aikana opiskelleet eri lajeja harrastaneet opiskelijat. Valmennuksessa on harjoiteltu mm. yleisurheilua, hevosurheilulajeja, pesäpalloa, hiihtoa, suunnistusta, lentopalloa, kuntourheilua
Jos oppilaalla on oma valmentaja, on harjoittelu toteutettu tämän suunnitelmien mukaisesti. Jos oma valmentaja puuttuu, silloin lajivalmennuksen opastuksesta vastaa liikunnanopettaja Kalle Hallik.

Psykologia

Ihmisen toimintaa ja mielen ilmiöitä tarkastellaan omia arkielämän kokemuksia hyödyntäen psykologiatieteen lähtökohdista. Opiskelutavat ovat vaihtelevia, mutta mahdollisuus soveltaa tietoa omiin elämäntilanteisiin ja näin lisätä itseymmärrystä ja hyvinvointia on keskeistä. Yleinen johdattautuminen psykologiatieteeseen ja oppimisen psykologiaan antavat pohjan opinnoille, mutta sen lisäksi on mahdollista tutustua kaikkiin yliopisto-opinnoissa keskeisiin osa-alueisiin kehityspsykologiasta, neuro- ja kognitiivisesta sekä kliinisestä psykologiasta aina persoonallisuus- ja sosiaalipsykologiaan asti.

Uskonto

Uskonto ilmiönä on yhtä vanha kuin ihmiskunnan historia ja uskonnot vaikuttavat edelleen kaikkialla maailmassa kulttuurien ja yhteiskuntien taustalla tai niiden keskiössä. Uskonnon opiskelu antaa avaimia kulttuurien ymmärtämiseen ja auttaa hahmottamaan uskonnon ja yhteiskunnan välisiä suhteita ja maailmanpoliittista tilannetta. Opiskelu antaa valmiuksia erilaisten vakaumusten ymmärtämiseen ja yhteistoimintaan moniuskontoisissa yhteyksissä. Opiskelutavat ovat vaihtelevia, mutta usein opettaja ohjaa tiedon lähteille, mistä seuraa löytämisen ja oppimisen ilo. Opiskeltavat kokonaisuudet sisältävät uskontotieteen ja yleisen teologian eri osa-alueiden sisältöjä.

Biologia

Kaustisen musiikkilukiossa biologiaa opiskellaan sekä maastossa että luokassa laboratoriotöitä unohtamatta. Opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä monipuoliset työ- ja toimintatavat. Biologian opetuksessa työskennellään myös digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Koulun lähiympäristö tarjoaa hyvät puitteet maastossa työskentelyyn ja välineistö luokassa mahdollistaa mm. BI4-kurssilla erilaiset elinten preparoinnit, BI3-kurssilla solun toimintojen tutkimisen kokeellisesti ja BI2-kurssilla oman tutkimuksen tekemisen opiskelijan mielenkiinnon kohteiden mukaan. Koulussamme on myös tarjolla liikunnan ja biologian yhteinen retkeilykurssi, jonka aikana suoritetaan lyhyt vaellus ja tutustutaan retkeilyn perusteisiin.

Terveystieto

Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tehtävänä on opiskelijan terveysosaamisen kehittäminen. Opiskelu perustuu tavoitteeseen kehittää opiskelijan valmiuksia omien terveyteen liittyvien valintojen ja tottumusten taustalla vaikuttavien tekijöiden analysointiin ja seurausten arviointiin. Kurssien työtavat ovat monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä.

Maantiede

Maantiede tarkastelee luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja vuorovaikutusta. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä; GE2-kurssin koe suoritetaan kauniissa Pööskallion maastossa lähialueella ja kaikilla kursseilla käytetään geomediaa eli karttoja, paikkatietoa, diagrammeja, kuvia, videoita, kirjallisia lähteitä sekä mediaa aktiivisesti. Työtavat muotoutuvat ryhmän mukaan siten, että opiskelija oppii tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä.

Ruotsi (B1-oppimäärä)

”Öva svenska med mig – jag gör det gärna med dig!”

Pakolliset kurssit 1-5, syventävät 6-7, lisäksi soveltavia esim. kertauskurssi abiturienteille

Kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

Musiikkilukion erityistehtävä – musiikki ja muu kulttuurikasvatus – huomioidaan kaikilla ruotsin kursseilla. Jokaisella kurssilla pyritään käsittelemään paikallisia ja ajankohtaisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Kyseeseen voivat tulla esim. lähiseudun ja muu ruotsinkielinen media, koulut, kulttuuritapahtumat jne. Samoin tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön.
Syventävän suullisen kielitaidon kurssin 6 osana opiskelija suorittaa ruotsin kielessä valtakunnallisen suullisen kielitutkinnon lukio-opintoihin liittyen. Suorituksesta annetaan arvosana ja erillinen todistus. Syventävän suullisen kurssin lisäksi opiskelijaa kannustetaan ja rohkaistaan muihinkin kansainvälisyyttä tukeviin opintoihin ja suorituksiin.

Saksa (B2- / B3 -oppimäärä)

”Deutsch ist super!”

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

Mikäli Kaustisen musiikkilukiossa B2 ja B3 kurssien opetusryhmät yhdistetään yhteisiksi opetusryhmiksi, kurssit yhdistetään pääsääntöisesti seuraavasti: B21/B33; B22/B34; B23/B35; B24/B36; B25/B37; B26/B38; B29/B39.

Musiikkilukion erityistehtävä – musiikki ja muu kulttuurikasvatus – huomioidaan kaikilla vieraiden kielten kursseilla. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus suorittaa suullinen kielitutkinto kaikissa opetettavissa vieraissa kielissä lukio-opintoihin liittyen. Suorituksesta annetaan arvosana ja erillinen todistus. Opiskelijaa kannustetaan ja rohkaistaan kansainvälisyyttä tukeviin opintoihin ja suorituksiin.

Englanti

Kaustisen musiikkilukiossa englantia opiskellaan pitkänä A-kielenä. Halutessaan englannista voi toki suorittaa myös lyhyen oppimäärän kokeen. Pakollisten kurssien 1-6 ja valtakunnallisten syventävien kurssien 7-8 ohella saat tehokasta valmennusta ylioppilaskirjoituksiin (ENA9), ohjausta oman luovan projektin tuottamiseen (ENA10) ja mahdollisuuden käsitellä ajankohtaisia asioita monia medioita hyödyntäen (ENA11). Monipuolisista ja vaihtelevista työtavoista jokainen löytää omansa, ja tarjolla on niin haasteita kuin tukea!

Historia

Jos et tunne historiaa, olet pihalla kuin lumiukko! Kaustisen musiikkilukion historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Historiassa järjestetään tuntiopetuksena sekä pakolliset että valinnaiset kurssit.

Yhteiskuntaoppi

Onko minun mielipiteelläni väliä? Mistä raha tulee? Mikä on Suomen rooli Euroopassa? Entä Euroopan rooli kansainvälisessä maailmassa? Kaustisen musiikkilukion yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Yhteiskuntaopissa järjestetään tuntiopetuksena sekä pakolliset että valinnaiset kurssit.

Filosofia

Kaustisen musiikkilukion filosofian tunneilla tarkastellaan koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Filosofian kysymyksenasettelujen tunteminen luo pohjan maailmaa, yhteiskuntaa ja ihmistä koskevien käsitysten ymmärtämiselle ja niiden järkiperäiselle arvioinnille. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan kriittisesti erilaisten käsitysten perusteluja. Filosofiassa tuntiopetuksena järjestetään pakollisten kurssien lisäksi myös valinnaisten valtakunnallisten opintojen kurssit.

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on oppiaine, joka tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista sekä hyvän elämän tavoittelua. Elämänkatsomus tarkoittaa yksilön käsitystä maailmasta ja omasta paikastaan siinä. Elämänkatsomustiedossa tuntiopetuksena järjestetään pakolliset kurssit.

Kemia

Kaustisen musiikkilukion kemian opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisten pakollisen ja syventävien kurssien lisäksi kaksi koulukohtaista soveltavaa kurssia. Opetussuunnitelman mukaan kemian opetuksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitys jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Kemian kursseilla syvennetään kemian käsitteiden, merkkikielen sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Kursseilla tehtävien kokeellisten töiden tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kokeellisen työskentelyn taitoja sekä tukea käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä.

Lyhyt matematiikka

Kaustisen musiikkilukion lyhyen matematiikan opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi kolme koulukohtaista kurssia. Opetussuunnitelman mukaan lyhyen matematiikan opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiuksia käyttää matematiikkaa jokapäiväisessä elämässä sekä antaa riittävä pohja jatko-opintoihin. Matematiikan kursseilla tehtävien harjoitustehtävien avulla opiskelija kehittää laskemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen taitojaan.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan vuorovaikutus- ja tekstitaitoja monipuolisesti. Kursseilla perehdytään kirjallisen ja suullisen vuorovaikutuksen eri osa-alueisiin sekä kasvatetaan laaja-alaista, kulttuurista ja kriittistä monilukutaitoa, jonka osia ovat erityisesti sujuvat tekstitaidot ja syvällinen kieli- ja kulttuuritietoisuus. Oppiaineen ydin muodostuu kielen, kirjallisuuden, median, kirjoittamisen, lukemisen ja suullisen vuorovaikutuksen sisällöistä.