Yleisaineiden kuvaukset

Pitkä matematiikka

Mikä on vaikein pitkän matematiikan opintojakso? Vektorit vai lukuteoria? Pitkän matematiikan opintojaksojen ensijainen tavoite on saavuttaa sellainen tieto- ja taitotaso, että opiskelija pärjää sellaisissa jatko-opintopaikoissa, joissa tarvitaan matemaattista osaamista. Joissakin jatko-opintopaikoissa on hyvin vaikeaa pärjätä ilman pitkän matematiikan oppimäärän suorittamista – esimerkiksi diplomi-insinöörin (DI) opinnot. Toiseksi pitkän matematiikan opiskelu parantaa opiskelijan ongelmanratkaisukykyjä, opettaa pitkäjänteisyyttä ja parantaa yleisesti opiskelijan kykyä hahmottaa ja käsitellä suuria asiakokonaisuuksia ja syy-seuraus-suhteita.

Fysiikka

Lentokoneeseen iski salama Ruotsin yllä, kun se oli matkalla New Yorkiin. Miten toimi Faradayn häkin idea tässä tilanteessa? Fysiikan opintojaksot antavat opiskelijalle monipuolisen kuva siitä, miten eri fysikaaliset ilmiöt ja niihin liittyvät käsitteet liittyvät luonnossa ja käytännön arjessa esille tuleviin asioihin ja laitteisiin. Opiskelija oppii käsittelemään näitä asioita sekä käsitteellisellä tasolla, että numeerisella tasolla, jolloin hän ymmärtää ilmiöihin liittyvät syy-seuraussuhteet ja osaa tehdä erilaisa laskelmia ja johtopäätöksiä annettujen tietojen perusteella. Samalla tavalla kuin pitkä matematiikka, myös fysiikka on välttämätön oppiaine joidenkin jatko-opintopaikkojen kannalta.

Businessopinnot

Mikä on indeksirahasto? Mihin rahastoihin kannattaisi sijoittaa? Businessopintojaksoilla opitaan erilaisia talous- ja työelämätaitoja kuten vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kaupallista osaamista (myynti ja markkinointi) ja taloudellisen tiedon lukemista ja tulkintaa. Opintojaksot toteutetaan hybridiopetuksena, jolloin osa opetuksesta toteutetaan luokkaopetuksena ja osa itsenäisesti käyttämällä erillistä oppimisympäristöä (verkko-oppimisympäristö).

Liikunta

Musiikkilukio on liikkuva lukio. Pakolliset opintojaksot LI1 ja LI2 ovat syyslukukauden tai kevätlukukauden kestäviä opintoja monipuolisella liikuntasisällöllä. Liikkumismuotoja ja liikuntalajeja harjoitellaan niin sisällä kuin ulkona, yksin ja yhdessä. Lukiomme syventävät ja soveltavat opintojaksot koostuvat voimailu- ja kehonhuolto-opintojaksosta (LI3), joukkuepeliopintojaksosta (LI4), itsenäisesti suoritettavasta kuntoiluopintojaksosta (LI5), vanhojentanssiopintojaksosta (LI6) ja liikuntaryhmän ohjausopintojaksosta (LI07). Lisäksi tarjolla on yhteisopintojakso biologian kanssa (LI9/BI8), joka toteutetaan vaellusretkenä (toteutus varmistetaan lukuvuosittain).

Lajivalmennus

Lajivalmennus, eli LIV, on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat uhreilla tai harrastaa kuntoliikuntaa. Opintojaksoja kertyy lukuvuodessa 5, mikä mahdollistaa keskittymisen urheilullisin tavoitteisiin tai kuntoiluun panostamiseen. Lajivalmennuksen järjestelyihin kuuluvat aamuharjoitukset maanantaisin ja keskiviikkoisin. Tällöin Kaustisen urheilutalon salitilat ovat varattuina harjoitteluun. Samoina päivinä on järjestetty aamupala koulun ruokalaan, jolloin opiskelijan ei tarvitse itse laittaa aamupalaa. Koulupäivän aikana urheilutalon tilojen käyttö on mahdollista silloin, kun muilta liikuntaryhmiltä jää tiloja vapaaksi. Lajivalmennuksessa on vuosien kuluessa harjoiteltu mm. yleisurheilua, hevosurheilulajeja, pesäpalloa, hiihtoa, suunnistusta, lentopalloa ja kuntourheilua. Jos opiskelijalla on oma valmentaja, on harjoittelu toteutettu tämän suunnitelmien mukaisesti. Jos opiskelijalta puuttuu oma valmentaja, lajivalmennuksen opastuksesta vastaa liikunnanopettaja Kalle Hallik.

Psykologia

Tiesitkö, että ihmisen aivot ovat lihas, joka kehittyy 25 vuotiaaksi saakka? Ihmisen toimintaa ja mielen ilmiöitä tarkastellaan omia arkielämän kokemuksia hyödyntäen psykologiatieteen lähtökohdista. Opiskelutavat ovat vaihtelevia, mutta mahdollisuus soveltaa tietoa omiin elämäntilanteisiin ja näin lisätä itseymmärrystä ja hyvinvointia on keskeistä. Yleinen johdattautuminen psykologiatieteeseen ja oppimisen psykologiaan antavat pohjan opinnoille, mutta sen lisäksi on mahdollista tutustua kaikkiin yliopisto-opinnoissa keskeisiin osa-alueisiin kehityspsykologiasta, neuro- ja kognitiivisesta sekä kliinisestä psykologiasta aina persoonallisuus- ja sosiaalipsykologiaan asti.

Uskonto

Mikä on maailman suurin uskonto? Kuinka vanhaksi Buddha eli ja mitä sitten tapahtui?Uskonto ilmiönä on yhtä vanha kuin ihmiskunnan historia ja uskonnot vaikuttavat edelleen kaikkialla maailmassa kulttuurien ja yhteiskuntien taustalla tai niiden keskiössä. Uskonnon opiskelu antaa avaimia kulttuurien ymmärtämiseen ja auttaa hahmottamaan uskonnon ja yhteiskunnan välisiä suhteita ja maailmanpoliittista tilannetta. Opiskelu antaa valmiuksia erilaisten vakaumusten ymmärtämiseen ja yhteistoimintaan moniuskontoisissa yhteyksissä. Opiskelutavat ovat vaihtelevia, mutta usein opettaja ohjaa tiedon lähteille, mistä seuraa löytämisen ja oppimisen ilo. Opiskeltavat kokonaisuudet sisältävät uskontotieteen ja yleisen teologian eri osa-alueiden sisältöjä.

Biologia

Mikä on merimaailman Jabba the Hut? Kaustisen musiikkilukiossa biologiaa opiskellaan sekä maastossa että luokassa laboratoriotöitä unohtamatta. Opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä monipuoliset työ- ja toimintatavat. Biologian opetuksessa työskennellään myös digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Koulun lähiympäristö tarjoaa hyvät puitteet maastossa työskentelyyn ja välineistö luokassa mahdollistaa mm. BI4-opintojaksolla erilaiset elinten preparoinnit, BI3-opintojaksolla solun toimintojen tutkimisen kokeellisesti ja BI2-opintojaksolla oman tutkimuksen tekemisen opiskelijan mielenkiinnon kohteiden mukaan. Koulussamme on myös tarjolla liikunnan ja biologian yhteinen retkeilyopintojakso, jonka aikana suoritetaan lyhyt vaellus ja tutustutaan retkeilyn perusteisiin (toteutus varmistetaan lukuvuosittain).

Terveystieto

Voiko ihmisen suurimmat hermot erottaa paljaalla silmällä? Terveystieto on monitieteinen oppiaine, jonka tehtävänä on opiskelijan terveysosaamisen kehittäminen. Opiskelu perustuu tavoitteeseen kehittää opiskelijan valmiuksia omien terveyteen liittyvien valintojen ja tottumusten taustalla vaikuttavien tekijöiden analysointiin ja seurausten arviointiin. Kurssien työtavat ovat monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä.

Maantiede

Maantiede tarkastelee luonnon, ihmisen ja yhteiskunnan ilmiöitä ja vuorovaikutusta. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä; GE2-opintojakson koe suoritetaan kauniissa Pööskallion maastossa lähialueella ja kaikilla opintojaksoilla käytetään geomediaa eli karttoja, paikkatietoa, diagrammeja, kuvia, videoita, kirjallisia lähteitä sekä mediaa aktiivisesti. Työtavat muotoutuvat ryhmän mukaan siten, että opiskelija oppii tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutusta sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä.

Ruotsi (B1-oppimäärä)

”Öva svenska med mig – jag gör det gärna med dig!”

Pakolliset opintojaksot 1-5, syventävät 6-7, lisäksi soveltavia/koulukohtaisia opintojaksoja, esim. kertausopintojakso abiturienteille

Opintojaksoilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Opintojaksosta 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Opintojaksoilla 4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. Jokaiselle opintojaksolle varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa kaikilla opintojaksoilla. Ruotsin opinnoissa harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella opintojaksoittain.

Musiikkilukion erityistehtävä – musiikki ja muu kulttuurikasvatus – huomioidaan kaikilla ruotsin opintojaksoilla. Jokaisella opintojaksolla pyritään käsittelemään paikallisia ja ajankohtaisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Kyseeseen voivat tulla esim. lähiseudun ja muu ruotsinkielinen media, koulut, kulttuuritapahtumat jne. Samoin tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön.
Syventävän suullisen kielitaidon opintojakson 6 osana opiskelija suorittaa ruotsin kielessä valtakunnallisen suullisen kielitutkinnon lukio-opintoihin liittyen. Suorituksesta annetaan arvosana ja erillinen todistus. Syventävän suullisen opintojakson lisäksi opiskelijaa kannustetaan ja rohkaistaan muihinkin kansainvälisyyttä tukeviin opintoihin ja suorituksiin.

Saksa (B2- / B3 -oppimäärä)

”Deutsch ist super!”

Ensimmäisillä opintojaksoilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kaikilla opintojaksoilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Opintojaksoille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla opintojaksoilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Opintojaksoilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri opintojaksoilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen.

Mikäli Kaustisen musiikkilukiossa B2 ja B3 opintojaksojen opetusryhmät yhdistetään yhteisiksi opetusryhmiksi, opintojaksot yhdistetään pääsääntöisesti seuraavasti: B21/B33; B22/B34; B23/B35; B24/B36; B25/B37; B26/B38; B29/B39.

Musiikkilukion erityistehtävä – musiikki ja muu kulttuurikasvatus – huomioidaan kaikilla vieraiden kielten opintojaksoilla. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus suorittaa suullinen kielitutkinto kaikissa opetettavissa vieraissa kielissä lukio-opintoihin liittyen. Suorituksesta annetaan arvosana ja erillinen todistus. Opiskelijaa kannustetaan ja rohkaistaan kansainvälisyyttä tukeviin opintoihin ja suorituksiin.

Englanti

Nice! Kaustisen musiikkilukiossa englantia opiskellaan pitkänä A-kielenä. Halutessaan englannista voi toki suorittaa myös lyhyen oppimäärän kokeen. Pakollisten opintojaksojen 1-6 ja valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen 7-8 ohella saat tehokasta valmennusta ylioppilaskirjoituksiin (ENA9), ohjausta oman luovan projektin tuottamiseen (ENA10) ja mahdollisuuden käsitellä ajankohtaisia asioita monia medioita hyödyntäen (ENA11). Monipuolisista ja vaihtelevista työtavoista jokainen löytää omansa, ja tarjolla on niin haasteita kuin tukea!

Historia

Jos et tunne historiaa, olet pihalla kuin lumiukko! Kaustisen musiikkilukion historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Historiassa järjestetään tuntiopetuksena sekä pakolliset että valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot.

Yhteiskuntaoppi

Onko minun mielipiteelläni väliä? Mistä raha tulee? Mikä on Suomen rooli Euroopassa? Entä Euroopan rooli kansainvälisessä maailmassa? Kaustisen musiikkilukion yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Yhteiskuntaopissa järjestetään tuntiopetuksena sekä pakolliset että valinnaiset valtakunnalliset opintojaksot.

Filosofia

Kaustisen musiikkilukion filosofian tunneilla tarkastellaan koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Filosofian kysymyksenasettelujen tunteminen luo pohjan maailmaa, yhteiskuntaa ja ihmistä koskevien käsitysten ymmärtämiselle ja niiden järkiperäiselle arvioinnille. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan kriittisesti erilaisten käsitysten perusteluja. Filosofiassa tuntiopetuksena järjestetään pakollisten opintojaksojen lisäksi myös valinnaisia valtakunnallisia opintojaksoja sekä lukuvuosittain vahvistuva paikallinen opintojakso FI5, Estetiikka ja taidefilosofia.

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on oppiaine, joka tukee opiskelijan elämänkatsomuksen ja identiteetin muodostumista sekä hyvän elämän tavoittelua. Elämänkatsomus tarkoittaa yksilön käsitystä maailmasta ja omasta paikastaan siinä. Elämänkatsomustiedossa tuntiopetuksena järjestetään pakolliset opintojaksot. ET1 ja ET2 -opintojaksot toteutuvat vuorolukuvuosittain.

Kemia

Raudan kemiallinen merkki? Kaustisen musiikkilukion kemian opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisten pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen lisäksi kaksi koulukohtaista soveltavaa opintojaksoa. Opetussuunnitelman mukaan kemian opetuksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitys jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Kemian opintojaksoilla syvennetään kemian käsitteiden, merkkikielen sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Opintojaksoilla tehtävien kokeellisten töiden tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden kokeellisen työskentelyn taitoja sekä tukea käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä.

Lyhyt matematiikka

Kaustisen musiikkilukion lyhyen matematiikan opetussuunnitelma sisältää valtakunnallisten pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen lisäksi kolme koulukohtaista opintojaksoa. Opetussuunnitelman mukaan lyhyen matematiikan opetuksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiuksia käyttää matematiikkaa jokapäiväisessä elämässä sekä antaa riittävä pohja jatko-opintoihin. Matematiikan opintojaksoilla tehtävien harjoitustehtävien avulla opiskelija kehittää laskemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen taitojaan.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Mainitse sekunnin sadasosassa yksi suomalaisen kirjallisuuden klassikko! Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteena on kehittää opiskelijan vuorovaikutus- ja tekstitaitoja monipuolisesti. Opintojaksoilla perehdytään kirjallisen ja suullisen vuorovaikutuksen eri osa-alueisiin sekä kasvatetaan laaja-alaista, kulttuurista ja kriittistä monilukutaitoa, jonka osia ovat erityisesti sujuvat tekstitaidot ja syvällinen kieli- ja kulttuuritietoisuus. Oppiaineen ydin muodostuu kielen, kirjallisuuden, median, kirjoittamisen, lukemisen ja suullisen vuorovaikutuksen sisällöistä.