Koko koulu ohjaa. Tiivis yhteisö, jossa opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa.

Kaustisen musiikkilukion ohjaustoimintaa varten on olemassa kokonaisvaltainen suunnitelma. Ohjaustoimintaa päivitetään jaksoittain. Toimintakulttuurissa keskeistä on Koko koulu ohjaa -periaate ja yksilöllisten opintopolkujen painottuminen.

Uniikkius: Meillä kaikilla opiskelijoilla on omannäköisensä työjärjestykset. Erilaisuus on meillä voimavara ja rikkaus! Yleislinjan opiskelijana saat laajan yleissivistyksen. Musiikkilinjan opiskelijana voit käytännössä suorittaa niin paljon musiikin opintoja kuin haluat. Tärkeintä on oma motivaatio.

Kaustisen musiikkilukiossa ohjausprosessiin sisällytetään musiikkiopintojen ohjaus koko lukiopolun aikana. Voit valita pääinstrumentin, sivusoittimen, ryhmämusisoinnin tai vaikkapa musiikkiteknologian kursseja. Musiikkitutorit koordinoivat musiikkiopintojen ohjausta yhteistyössä opinto-ohjaajan ja muiden musiikinopettajien kanssa.

Yhteisöllisyys: Yhdessä oppien ja yhdessä tehden.

Ohjaustoiminnan kehittämisen painopisteinä ovat ohjaus lukiopolun nivelvaiheissa sekä työelämäyhteistyössä (lukiopolun alku sekä jatko-opintoihin siirtyminen). Lisäksi ohjaustoiminnassa huomioidaan EO-opiskelijat, muualta lukioon siirtyvät, aikuisopiskelijat ja yhdistelmäopintoja suorittavat. Lukio-opintojen aikana otetaan huomioon yksilön valmiudet elinikäiseen oppimiseen.

Koko musiikkilukion henkilöstö turvaa lukion perustavoitteiden toteutumista: opiskelija oppii oppimaan ja saavuttaa lukio-opinnoissaan tuloksia. Opettaja on sparraaja ja opiskelijan henkilökohtainen ”henkari”, tuki ja turva. Tavoitteena on osallistava- ja ohjaava arviointi. Tulevaisuuden keskiössä on opiskelijan vastuullisuuteen kannustaminen. Opiskelija osaa ottaa vastuun opiskeluistaan. Näin hän kykenee myöhemmin vastaamaan joustavasti ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksiin. Opiskelijoita myös kannustetaan yrittäjyyteen. Tämä toteutuu Taloudellisen Tiedotustoimiston Kansainvälisen liiketoimintalinjan opetuksessa, jonka tarkoituksena on muun muassa esitellä opiskelijoille paikallisia yrittäjiä ja heidän tarinoitaan.

Survival kit: Meillä opitaan elämässä selviämisen taitoja!

Opiskelijoiden yksilöllistä opinpolkua tuetaan tutorien koostamien henkilökohtaisten opintosuunnitelmien eli HOPSien avulla. HOPS on opiskelijan työkalu omien opintojen suunnitteluun ja niiden edistymisen seurantaan. Opettajat kehittävät omalta osaltaan opetusjärjestelyjen toimivuutta, jotta oppimaan oppiminen mahdollistuu jokaisen opiskelijan kohdalla. Tavoitteena on erityisesti tukea opiskelijan oman opinto-ohjelman suunnittelua ja valmiuksien kehittymistä tulevaisuuden kannalta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi valmis: Meillä voit vaikuttaa oman lukkarisi suunnitteluun. Varaa aika opolta ja kerro mitä, milloin ja miten haluat opiskella. Niin helppoa se on!

TET-toiminta, opintovierailut eri oppilaitoksiin sekä AVO- eli ammatinvalintaohjauspäivien ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailut edistävät työelämä- ja jatko-opintotietoutta. Opinto-ohjaaja koordinoi TET-toimintaa, AVO-päiviä ja opintovierailuja korkeakouluihin ja ammattiopistoihin.

My opintopolku: Meillä verkostot ulottuvat laajalle. Saat sinulle sopivan opintopaketin ja hyvät eväät jatko-opintoihisi.

Erilaisten oppijoiden ohjaustoiminta sisältyy ohjaustoiminnan kokonaissuunnitelmaan. Erityisalueena kehitetään myös oppimaan oppimista ja opiskeluvalmiuksien edistämistä. Yhteistyötä tehdään koko opettajakunnan kanssa. Opiskelijoiden tukitoimista päätetään lukion erityisopetusta koordinoivan erityisopettajan kanssa. LUKI-testit tehdään kaikille ykkösvuosikurssilaisille. LUKI-yksilötestit ja matematiikkatestit tehdään erityisopettajan harkinnalla. Testaus on erityisen tärkeää ylioppilastutkintoa ajatellen, mutta se auttaa oppimisen poluilla jo varsinaisten lukio-opintojen aikana.

Tehdään yhdessä opiskelustasi mielekäs kokemus, joka ei unohdu koskaan ja joka kantaa pitkälle!

Kaustisen musiikkilukio jättää jäljen. 

Tervetuloa opiskelemaan Kaustisen musiikkilukioon!

Tiimiorganisoitu lukio

Tavoite: Yhteisöllisyys, osallisuus, vaikuttavuus, toiminnallisuus ja tulevaisuuden taitojen oppiminen sekä musiikkilukion toiminta-ajatuksen toteuttaminen.

Tiimien perustaminen: Toiminnan tavoitteen perusteella opettaja ohjaa ja opiskelijat ilmoittautuvat oman aktiivisuuden perusteella tiimin jäseneksi vähintään lukuvuodeksi. Tiimiin voidaan myös kutsua uusia jäseniä lukuvuoden aikana.

Toimintasuunnitelma: Ohjaava tiimiopettaja laatii toimintasuunnitelman. Tiimi yhdessä hyväksyy toimintasuunnitelman lukuvuodeksi.

Toiminnan arviointi ja toimintakertomus: Lukuvuoden päättyessä tiimi laatii toimintakertomuksen ja arvioi lukuvuoden aikaisen toiminnan. Lukuvuoden päättyessä tiimi laatii uutta lukuvuotta varten suunnitelmat, jotka ohjaavat rehtorin uuden lukuvuoden suunnittelutyötä.

Resurssit: Tiimi sopii kokoontumisajankohdan ja kokoontumisten määrän. Opiskelijoille merkitään tiimityöstä työtodistus/kurssisuoritus lukuvuoden lopussa ohjaajan hyväksymän määrän mukaan. Ansioituneesta tiimityöskentelystä, esimerkiksi osallistuminen koulua edustavan kiertuebussin toimintaan, voidaan myöntää opintokompensaatiota 0,5 kurssia. Mahdollisen korvaavuuden saamiseksi opiskelijan osallistumisen tiimin toimintaan on oltava jatkuvaa ja aktiivista.

Musiikkilukion tiimit:

 • Päivänavaustiimi, ohjaava opettaja Korkea-aho Johanna. Tiimin tavoitteena on musiikkilukion päivänavausten sisältöjen suunnittelu jaksoilla 1-5. Päivänavausten vuorolistoihin sisällytetään myös seurakunnan edustajien ja muiden ulkopuolisten koulun toimintaa aktivoivien henkilöiden aamunavaukset. Tiimin työ ajoittuu jaksojen vaihtumiseen. Päivänavauksien vuorolistat tehdään rehtorin laatimien jaksosuunnitelmien pohjalle. Vastuu on ohjaavalla tiimiopettajalla.
 • Tiedotustiimi, ohjaava opettaja lukion tiedottaja Hietaniemi Leena. Tiedotustiimi muodostaa koulun viestintä- ja julkaisutiimin. Tiedotustiimin rooli korostuu kevään musiikkiteatteriproduktion yhteydessä. Tiedotustiimi tiedottaa koulun toiminnasta ja tapahtumista koulun kotisivuilla, Facebookissa, Instagramissa ja paikallismediassa (Perhonjokilaakso-lehti, Keskipohjanmaa-lehti). Tiimin tavoitteena on myös tuottaa nettilehteä lukuvuoden aikaan (www.rakkaustinen.net).
 • Musiikki- ja tuotantotiimi, koordinaattorit Sillanpää Mari (laulu), Tammik Rasmus (orkesteri), Pahkamäki Aku-Petteri (ohjaus), Ojanen Ville (instrumentit, sävellys), Hietaniemi Leena (tiedotus) ja Salomaa-Uusitalo Ilona (talous). Tiedotusvastaavana toimii tiedotustiimi. Musiikki- ja tuotantotiimin tavoitteena on tuottaa musiikkiteatteriproduktio lukuvuoden aikana musiikkiteatterikurssin päätteeksi. Vanhempainyhdistys Musiikkilukion tuki ry. (käsiohjelma, näyttelijöiden evästys) on mukana tuotantotiimin toiminnassa. Tuotantotiimi kokoontuu tuotantoprosessiin merkittyinä aikoina arviointi- ja suunnittelukokouksiin (3-5 kertaa syksyllä, keväällä useammin).
 • Messu- ja esittelytiimi, ohjaava opettaja Lindell Samuel. Tiimin tavoitteena on musiikkilukiotoiminnan esittely ja panostus opiskelijahankintaan. Tiimi koordinoi musiikkilukion esitemateriaalien uusimista. Messutiimi toimii kiinteässä yhteistyössä tiedotustiimin, musiikkitiimin ja johtoryhmän kanssa. Tiimi ideoi messuosastot yhteistyössä tiedotustiimin kanssa.
 • Kehittämistiimi, ohjaajina rehtori, johtoryhmä ja oppilaskunnan hallitus. Tavoitteena on musiikkilukiotoiminnan kehittämistyön kokonaisvaltainen organisointi lukiostrategiaan perustuen.
 • Tekniikkatiimi, ohjaajana toimii Rautiainen Juha-Matti. Tekniikkatiimi kehittää musiikkilukion teknistä ja fyysistä oppimisympäristöä lukion toiminta-ajatuksen ja tulevaisuuden haasteiden mukaisesti. Tiimi vastaa musiikkilukion tilaisuuksien ja tapahtumien teknisestä toteutuksesta, tallentamisesta sekä tallenteiden arkistoinnista. Tavoitteena on mallintaa tulevaisuuden oppimisympäristöä oppimista edistäväksi. Tekniikkatiimi ylläpitää lukion musiikkiteknologian oppimisympäristöä yhdessä rehtorin kanssa.
 • Kuvataidetiimi, ohjaajana Läntinen Minna. Kuvataidetiimi vastaa lukion oppimisympäristön esteettisyydestä ja järjestää lukuvuoden aikana opiskelijoiden taidenäyttelyitä. Kuvaamataidon opetuksessa kaikille lukiolaisille on varattu lukion budjetista tietty rahamäärä paperien, kynien ja maalien hankkimista varten. Sen lisäksi lukiolaiset maksavat pienen kurssirahan, jolla hankitaan kuvaamataidon tunneille lisämateriaaleja. Kyseessä on ”kuvispassi”-idea.
 • Luomalan Sirkka -tiimi, ohjaajina Jämsä Mika, Luomala Markus, Rauhala Hilkka, ja Ojanen Ville. Tavoitteena on mahdollistaa musiikkilukiolaisten aktiivinen osallistuminen Kaustisen monipuoliseen kulttuurielämään. Yhteistyötä tehdään Kamarimusiikkiyhdistys ry:n, Kaikenlaisen musiikin yhdistys Musiiki ry:n, Kaustisen Kansanmusiikkijuhlien (Pro Kaustinen ry), Näppärit ry:n, Kaustisen Nuorisoseuran ja Kansanmusiikki-instituutin kanssa. Opiskelijoille mahdollistetaan osallistuminen tapahtumiin sisällöntuottajina, avustajina ja aktiivisina toimijoina. Samalla opiskelijat oppivat kulttuurituottamista. Tiimin painopiste on yhteistyössä musiikkilukion ja Kamarimusiikkiyhdistyksen kanssa (Kamarimusiikkiviikko).
 • Taiteiden yö -toimikunta, ohjaajana Haavisto Salla ja opiskelijat. Toimikunta vastaa lukion ohjelman koordinoinnista vuosittain lokakuun lopussa järjestettävää Taiteen päivä -tapahtumaa varten.
 • Isäntä ja emäntä, lukion isäntä ja emäntä valitaan 1. vuosikurssin oppilaiden keskuudesta. He muodostavat lukion ”airueen”.
 • Ensiapuryhmä, koordinaattorina terveydenhoitaja Kivinen Tiina. Ensiapuryhmä toimii tarvittaessa SPR:n apuna Taiteen päivä -tapahtumassa.